Други, включително смесите, непосочени в предходните подпозиции.

Polski 1

  • - - 3102900010 80: Твърди торове с тегловно съдържание на амониев нитрат, превишаващо 80 %
  • - - 3102900090 80: Други