С вместимост, непревишаваща 250 литра.

  • - - - 8418402010 80: Предназначени за гражданската авиация
  • - - - 8418402091 10: Други
  • - - - - 8418402091 80: Предварително заредени с флуоровъглеводороди (HFC)
  • - - - - 8418402099 80: Други