Други / Антидетонаторни препарати, забавители на окисляването, добавки, предотвратяващи образуването на смоли, средства за подобряване на вискозитета, антикорозионни добавки и други приготвени добавки за минерални масла (включително за бензин) или за други течности, използвани за същите цели както минералните масла.

Čeština 1 Deutsch 2 Nederlands 1 Slovenčina 1

  • - - - 3811190010 80: Разтвор с тегловно съдържание от 61 % или повече, но не повече от 63 % метилциклопентадиенил манган трикарбонил в разтворител от ароматни въглеводороди, с тегловно съдържание не повече от: - 4,9 % 1,2,4-триметил-бензен, - 4,9 % нафтален и - 0,5 % 1,3,5-триметил-бензен
  • - - - 3811190090 80: Други