Расови за разплод / Живи животни от рода на едрия рогат добитък.

* Стоки се допускат в тази подпозиция при спазване на условията, предвидени в съответните разпоредби на Общността (виж Директива 2009/157/ЕО на Съвета (OB L 323, 10.12.2009 г., стр. 1); Регламент (ЕО) № 133/2008 на Комисията (OB L 41, 15.2.2008 г., стр. 11); Директива 94/28/ЕО на Съвета (OB L 178, 12.7.1994 г., стр. 66); Решение 96/510/ЕО на Комисията (OB L 210, 20.8.1996 г., стр. 53).

  • - - - 0102211000 80: Юници (женски говеда, които никога не са се отелвали)
  • - - - 0102213000 80: Крави
  • - - - 0102219000 80: Други