Тъкани за пресяване и прецеждане (за сита), дори конфекционирани.

* Тъканите за пресяване и прецеждане (за сита), дори конфекционирани, се класират в тази подпозиция при спазване разпоредбите на раздел II, буква Е от уводните раз-поредби.

  • - - 5911200020 80: От коприна
  • - - 5911200090 80: От други текстилни материали