Машини и апарати, неупоменати, нито включени другаде в настоящата глава, за индустриално преработване или производство на храни или напитки, различни от машините и апаратите за екстракция или приготвяне на нелетливи растителни или животински масла или мазнини.

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

  • - 8438100000 80 (2/0) : Машини и апарати за производство на хляб, сладкиши, бисквити или за производство на макаронени изделия
  • - 8438200000 80: Машини и апарати за производство на захарни изделия или за производство на какао или шоколад
  • - 8438300000 80: Машини и апарати за производство на захар
  • - 8438400000 80: Машини и апарати за пивоварството
  • - 8438500000 80: Машини и апарати за обработка на месо
  • - 8438600000 80: Машини и апарати за преработка на плодове или зеленчуци
  • - 8438800000 80 (4/0) : Други машини и апарати
  • - 8438900000 80 (2/0) : Части