Други / Полимери на винилацетата или на други винилови естери в първични форми; други винилови полимери в първични форми.

  • - - - 3905991000 80: Поли(винилформал), под една от формите, упоменати в забележка|6, буква|б) от настоящата глава, с молекулно тегло 10|000|или повече, но непревишаващо 40|000, съдържащ тегловно: -|9,5|% или повече, но не повече от 13|% ацетилни групи, изчислени като винилацетат, и -|5|% или повече, но не повече от 6,5|% хидрокси групи, изчислени като винил алкохол
  • - - - 3905999000 80 (9/0) : Други