Други / Полимери на винилацетата или на други винилови естери в първични форми; други винилови полимери в първични форми.

Deutsch 1

  • - - - 3905991000 80: Поли(винилформал), под една от формите, упоменати в забележка 6, буква б) от настоящата глава, с молекулно тегло 10 000 или повече, но непревишаващо 40 000, съдържащ тегловно: - 9,5 % или повече, но не повече от 13 % ацетилни групи, изчислени като винилацетат, и - 5 % или повече, но не повече от 6,5 % хидрокси групи, изчислени като винил алкохол
  • - - - 3905999000 80 (9/0) : Други