Други / Крафтхартии и крафткартони, непромазани, на роли или на листове, различни от тези в № 4802 или 4803.

  • - - - 4804591000 80: Чието общо влакнесто съдържание се състои най-малко от 80 % тегловно от влакна от иглолистна дървесина, получени по сулфатен или натронов химичен способ
  • - - - 4804599000 80: Други