Други / Други, с мощност, непревишаваща 200 W, и напрежение, превишаващо 100 V.

  • - - - - 8539229010 80: Лампи за осветление, предназначени за някои видове въздухоплавателни превозни средства
  • - - - - 8539229090 80 (0/4) : Други