От други пластмаси / Други плочи, листове, фолио, ленти и пластини от непорести пластмаси, неподсилени, ненаслоени, без подложка, нито по друг начин съчетани с други материали.

Deutsch 8 Français 1 Polski 1

  • - - - 3920992100 10: От продукти на кондензационна полимеризация или на полимеризация чрез прегрупиране, дори химически модифицирани
  • - - - - 3920992100 80: Листове или пластини от полимид, непромазани, или промазани, или само покрити с пластмаси
  • - - - - 3920992800 80 (9/0) : Други
  • - - - 3920995200 10: От продукти на присъединителна полимеризация
  • - - - - 3920995200 80: Листове от поливинилфлуорид; листове от биаксиално ориентиран поли(винил алкохол), непромазани, съдържащи тегловно 97 % или повече поли(винил алкохол), с дебелина, непревишаваща 1 mm
  • - - - - 3920995300 80: Йонообменни мембрани, от флуорирани пластмаси, предназначени да бъдат използвани в хлоралкални електролитни клетки
  • - - - - 3920995900 80 (7/0) : Други
  • - - - 3920999000 80 (2/0) : Други