Други / Други полиетери / Полиацетали, други полиетери и епоксидни смоли в първични форми; поликарбонати, алкидни смоли, алилни полиестери и други полиестери в първични форми.

Deutsch 9 Français 1 Nederlands 1

 • - - - - 3907209915 80: Поли(оксипропилен) съдържащ алкоксилни крайни групи
 • - - - - 3907209930 80: Хомополимер на 1-хлоро-2,3-епоксипропан (епихлорхидрин)
 • - - - - 3907209935 80: Полиетиленгликол, химически модифициран с изоцианатна група, съдържащ и карбодиимидна група, под формата на разтвор в 2-метокси-1-метилетил ацетат
 • - - - - 3907209945 80: Съполимер на етилен оксид и пропилен оксид, с аминопропил и метокси крайни групи
 • - - - - 3907209950 80: Полимер на перфлуорополиетер с винил-силилови крайни групи или комбинация от две съставки, състоящи се основно от същия полимер на перфлуорополиетер с винил-силилови крайни групи
 • - - - - 3907209955 80: Сукцинимидилов естер на метокси поли(етилен гликол)пропионова киселина със средно бройно молекулно тегло (Mn) 5 000
 • - - - - 3907209960 80: Политетраметиленоксид-ди-p-аминобензоат
 • - - - - 3907209965 80: L-ЛизинN-хидроксисукцинимидил естер .алфа..епсилон.-бис(полиетилен гликол монометилетер карбамат) (CAS RN 266318-38-1) със средно бройно молекулно тегло (Mn) най-малко 38 000, но не повече от 40 000
 • - - - - 3907209970 80: α-[3-(3-Малеимидо-1-оксопропил)амино]пропил-ω-метокси полиоксиетилен (CAS RN 883993-35-9)
 • - - - - 3907209975 80: Поли(p-фенилен оксид) под формата на прах - с температура на встъкляване 210 °C - със средно тегловно молекулно тегло (Mw) 35 000 или повече, но не повече от 80 000 - с присъщ вискозитет 0,2 или повече, но не повече от 0,6 dl/g
 • - - - - 3907209980 80: Полиоксиетиленов етер на изоамиловия алкохол (CAS RN 62601-60-9)
 • - - - - 3907209990 80: Други