Пътнически автомобили и други автомобилни превозни средства, предназначени за транспорт на хора (различни от тези от № 8702), включително товаропътническите и състезателните автомобили.

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

 • - 8703100000 80 (2/0) : Превозни средства, специално предназначени за придвижване върху сняг; специални превозни средства за транспорт на хора върху игрищата за голф и подобни превозни средства
 • - 8703210000 10: Други превозни средства само с бутален двигател с искрово запалване
 • - - 8703210000 80 (2/0) : С работен обем, непревишаващ 1 000 cm$3
 • - - 8703220000 80 (2/0) : С работен обем, превишаващ 1 000 cm$3, но непревишаващ 1 500 cm$3
 • - - 8703230000 80 (4/0) : С работен обем, превишаващ 1 500 cm$3, но непревишаващ 3 000 cm$3
 • - - 8703240000 80 (2/0) : С работен обем, превишаващ 3 000 cm$3
 • - 8703310000 10: Други превозни средства само с бутален двигател със запалване чрез компресия (дизелов двигател или дизелов двигател с термостартер)
 • - - 8703310000 80 (2/0) : С работен обем, непревишаващ 1 500 cm$3
 • - - 8703320000 80 (4/0) : С работен обем, превишаващ 1 500 cm$3, но непревишаващ 2 500 cm$3
 • - - 8703330000 80 (4/0) : С работен обем, превишаващ 2 500 cm$3
 • - 8703400000 80 (2/0) : Други превозни средства, както с бутален двигател с искрово запалване, така и с електродвигател като двигатели за задвижване, различни от онези, които могат да бъдат зареждани чрез включване към външен източник на електроенергия
 • - 8703500000 80: Други превозни средства, както с бутален двигател със запалване чрез компресия (дизелов двигател или дизелов двигател с термостартер), така и с електродвигател като двигатели за задвижване, различни от онези, които могат да бъдат зареждани чрез включване към външен източник на електроенергия
 • - 8703600000 80 (2/0) : Други превозни средства, както с бутален двигател с искрово запалване, така и с електродвигател като двигатели за задвижване, които могат да бъдат зареждани чрез включване към външен източник на електроенергия
 • - 8703700000 80: Други превозни средства, както с бутален двигател със запалване чрез компресия (дизелов двигател или дизелов двигател с термостартер), така и с електродвигател като двигатели за задвижване, които могат да бъдат зареждани чрез включване към външен източник на електроенергия
 • - 8703800000 80 (2/0) : Други превозни средства, само с електродвигател за задвижване
 • - 8703900000 80: Други