Други / Хетероциклени съединения, съдържащи само азотни хетероатоми.

  • - - - 2933191000 80: Фенилбутазон (INN)
  • - - - 2933199000 80 (12/0) : Други