Представени по друг начин / Други.

Deutsch 1 Nederlands 4

  • - - - - 1511901920 80: за производство на: - промишлени монокарбоксилни мастни киселини от подпозиция 3823 19 10, - метилови естери на мастни киселини от позиция 2915 или 2916, - мастни алкохоли от подпозиции 2905 17, 2905 19 и 3823 70, използвани за производството на козметични препарати, миещи средства или фармацевтични продукти, - мастни алкохоли от подпозиция 2905 16, чисти или смесени, използвани за производството на козметични препарати, миещи средства или фармацевтични продукти, - стеаринова киселина от подпозиция 3823 11 00 - продукти от позиция 3401, или - мастни киселини с висока чистота от позиция 2915
  • - - - - 1511901990 80: Други