Други / Етери, етер-алкохоли, етер-феноли, етер-алкохол-феноли, алкохолни пероксиди, етерни пероксиди, кетонни пероксиди (с определен или с неопределен химичен състав) и техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни.

  • - - - 2909191000 80: Третичен-бутил етил етер (етил-третичен-бутил-етер, ЕТБЕ)
  • - - - 2909199000 80 (5/0) : Други