Машини и устройства за събиране на реколтата или вършитба на земеделски култури, включително пресите за слама или за фураж; косачки за тревни площи и сенокосачки; машини за почистване или сортиране на яйца, плодове или други земеделски продукти, различни от машините и устройствата от № 8437.

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

 • - 8433110000 10: Косачки за тревни площи
 • - - 8433110000 80 (6/0) : С двигател, чието приспособление за рязане се върти хоризонтално
 • - - 8433190000 80 (8/0) : Други
 • - 8433200000 80 (4/0) : Сенокосачки, включително режещите устройства за монтиране върху трактор
 • - 8433300000 80: Други машини и устройства за сенокос
 • - 8433400000 80: Преси за слама или фураж, включително преси-събирачки
 • - 8433510000 10: Други машини и устройства за събиране на реколтата; машини и устройства за вършитба
 • - - 8433510000 80: Зърнокомбайни
 • - - 8433520000 80: Други машини и устройства за вършитба
 • - - 8433530000 80 (3/0) : Машини за събиране на корени или грудки
 • - - 8433590000 80 (4/0) : Други
 • - 8433600000 80: Машини за почистване или сортиране на яйца, плодове или други земеделски продукти
 • - 8433900000 80: Части