Прахове / Молибден и изделия от молибден, включително отпадъците и отломките.

Deutsch 1

  • - - 8102100010 80: Молибден на прах с - чистота 99 % тегловно или повече и - размер на частиците 1,0 µm или повече, но непревишаващ 5,0 µm
  • - - 8102100090 80: Други