Прахове / Молибден и изделия от молибден, включително отпадъците и отломките.

  • - - 8102100010 80: Молибден на прах с -|чистота 99|% тегловно или повече и -|размер на частиците 1,0|µm или повече, но непревишаващ 5,0|µm
  • - - 8102100090 80: Други