80 mm или повече / Други / Пръти от желязо или от нелегирани стомани, само горещоизковани, горещовалцовани или горещоизтеглени, както и тези, които са били подложени на усукване след валцоване.

  • - - - - - - 7214997110 80: Oпределени видове пръти, използвани за арматура на бетон, включително тези с назъбвания, удебелявания, вдлъбнатини или релефи, получени по време на валцоването. Изключени са прътите, използвани за арматура на бетон, с висока степен на устойчивост на умора на материала.
  • - - - - - - 7214997190 80: Други