Други / Полимери на пропилена или на други олефини в първични форми.

Deutsch 8 Français 2 Nederlands 1

  • - - - 3902909010 80: За запълване на кухини, предназначени за някои видове въздухоплавателни превозни средства
  • - - - 3902909052 10: Други
  • - - - - 3902909052 80: Аморфна поли-алфа-олефинова съполимерна смес от поли(пропилен-съ-1-бутен) и нефтена въглеводородна смола
  • - - - - 3902909055 80: Термопластичен еластомер с A-B-A блок съполимерна структура от полистирен, полиизобутилен и полистирен, с тегловно съдържание на полиснирен 10 % или повече, но не повече от 35 %
  • - - - - 3902909060 80: 100 % алифатна нехидрогенирана смола (полимер) със следните характеристики: - течна при стайна температура - получена чрез катионна полимеризация на мономери на алкени С-5 - със средночислено молекулно тегло (Mn) 370 (± 50) - със среднотегловно молекулно тегло (Mw) 500 (± 100)
  • - - - - 3902909092 80: Полимери на 4-метилпент-1-ен
  • - - - - 3902909094 80: Хлорирани полиолефини, дори под формата на разтвор или дисперсия
  • - - - - 3902909098 80: Синтетични поли-алфа-олефини с вискозитет при 100° С (измерен по метода ASTM D 445) между 3 и 9 сантистокса и получени при полимеризация на смес от додецен и тетрадецен, съдържащи тегловно максимум 40 % тетрадецен
  • - - - - 3902909099 80: Други