Предни четвъртинки, цели или нарязани максимум на пет парчета, като всяка предна четвъртинка е замразена поотделно; "компенсирани" четвъртинки, замразени на два блока, единият от които съдържа предната четвъртинка, цяла или нарязана на максимум пет парчета, а другият - задната четвъртинка без филето, в едно цяло парче.

  • - - - 0202301010 80: Висококачествено месо от животни от рода на едрия рогат добитък
  • - - - 0202301020 80: от бизон
  • - - - 0202301093 10: Други
  • - - - - 0202301093 20: За преработка
  • - - - - - 0202301093 80: За преработка до продукти, които се класират в подпозиции 1602 10, 1602 50 31 или 1602 50 95, които не съдържат месо, различно от месото от животни от рода на едрия рогат добитък, които имат съотношение колаген/протеин, непревишаващо 0,45, съдържат тегловно не по-малко от 20|% "постно" месо (без карантии и мазнини) и са със съдържание на месо и желе не по-малко от 85|% от общото нетно тегло; тези продукти са подложени на термична обработка, достатъчна за коагулирането на протеините на месото в дълбочина, така че след разрязването на продукта в най-удебелената му част, да няма следи от розова течност по повърхността на среза (А-продукти)
  • - - - - - 0202301095 80: За преработка до продукти, различни от тези, които се класират в подпозиции: от 0210 20, 0210 99 51, 0210 99 90, 1602 50 10 и 1602 90 61 (B-продукти)
  • - - - - - 0202301097 80: Други
  • - - - - 0202301099 80: Други