Отпадъчни продукти от химическата или свързани с нея промишлености, неупоменати нито включени другаде; битови отпадъци; утайки от отпадъчни води; други отпадъци, упоменати в забележка 6 към настоящата глава.

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

 • - 3825100000 80: Битови отпадъци
 • - 3825200000 80: Утайки от отпадъчни води
 • - 3825300000 80: Клинични отпадъци
 • - 3825410000 10: Отпадъци от органични разтворители
 • - - 3825410000 80: Халогенирани
 • - - 3825490000 80: Други
 • - 3825500000 80: Отпадъци от разтвори за разяждане на метали, от хидравлични флуиди, от спирачни течности и антифризи
 • - 3825610000 10: Други отпадъци от химическата или свързани с нея промишлености
 • - - 3825610000 80: Съдържащи главно органични съставки
 • - - 3825690000 80: Други
 • - 3825900000 80 (2/0) : Други