Осцилоскопи, спектрални анализатори и други инструменти и апарати за измерване или контрол на електрическите величини; инструменти и апарати за измерване или откриване на алфа, бета, гама, рентгенови, космически или други йонизиращи лъчения.

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

* В съответствие с Регламент (ЕС) № 1351/2014 на Съвета (ОВ L 365, стр. 46), износът на стоки и технологии, подходящи за използване в секторите на транспорта; Телекомуникации; Енергетика; Проучване, експлоатация и добив на нефт, газ и минерални ресурси е забранено:
(а), за физически или юридически лица, образувания или органи в Крим или Севастопол, или
Б) за използване в Крим или Севастопол.
Забраните не засягат изпълнението до 21 март 2015 г. на задължения, произтичащи от договори, сключени преди 20 декември 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че компетентният орган е бил уведомен най-малко пет работни дни предварително.
Що се отнася до употреба в Крим или Севастопол, забраните не се прилагат, когато не са налице основателни причини да смятат, че стоките и технологиите или услугите трябва да бъдат използвани в Крим или Севастопол.

 • - 9030100000 80: Инструменти и апарати за измерване или откриване на йонизиращи лъчения
 • - 9030200000 80: Осцилоскопи и осцилографи
 • - 9030310000 10: Други инструменти и апарати за измерване или контрол на напрежение, сила на тока, съпротивление или мощност
 • - - 9030310000 80 (2/0) : Мултиметри без регистриращо устройство
 • - - 9030320000 80: Мултиметри с регистриращо устройство
 • - - 9030330000 80 (4/0) : Други, без регистриращо устройство
 • - - 9030390000 80: Други, с регистриращо устройство
 • - 9030400000 80: Други инструменти и апарати, специално предназначени за телекомуникационната техника (например апарати за междуканално прослушване, апарати за измерване затихването на сигнала в телефонната линия, измерватели на изкривяванията на полезния сигнал, псофометри)
 • - 9030820000 10: Други инструменти и апарати
 • - - 9030820000 80: За измерване или контрол на полупроводникови пластини (wafers) или на полупроводникови прибори
 • - - 9030840000 80: Други, с регистриращо устройство
 • - - 9030890000 80 (2/0) : Други
 • - 9030900000 80: Части и принадлежности