Бутални двигатели с възвратно-постъпателно или ротационно действие (Ванкел), с искрово запалване.

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

* В съответствие с Регламент (ЕС) № 1351/2014 на Съвета (ОВ L 365, стр. 46), износът на стоки и технологии, подходящи за използване в секторите на транспорта; Телекомуникации; Енергетика; Проучване, експлоатация и добив на нефт, газ и минерални ресурси е забранено:
(а), за физически или юридически лица, образувания или органи в Крим или Севастопол, или
Б) за използване в Крим или Севастопол.
Забраните не засягат изпълнението до 21 март 2015 г. на задължения, произтичащи от договори, сключени преди 20 декември 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че компетентният орган е бил уведомен най-малко пет работни дни предварително.
Що се отнася до употреба в Крим или Севастопол, забраните не се прилагат, когато не са налице основателни причини да смятат, че стоките и технологиите или услугите трябва да бъдат използвани в Крим или Севастопол.

  • - 8407100000 80 (3/0) : Авиационни двигатели
  • - 8407210000 10: Двигатели за придвижване на кораби
  • - - 8407210000 80 (4/0) : Извънбордови
  • - - 8407290000 80: Други
  • - 8407310000 10: Бутални двигатели с възвратно-постъпателно действие от видовете, използвани за придвижване на превозните средства от глава 87
  • - - 8407310000 80: С работен обем, непревишаващ 50 cm$3
  • - - 8407320000 80 (2/0) : С работен обем, превишаващ 50 cm$3, но непревишаващ 250 cm$3
  • - - 8407330000 80 (2/0) : С работен обем, превишаващ 250 cm$3, но непревишаващ 1 000 cm$3
  • - - 8407340000 80 (6/0) : С работен обем, превишаващ 1 000 cm$3
  • - 8407900000 80 (6/0) : Други двигатели