Други живи растения (включително корените им), издънки и калеми; гъбен мицел.

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

  • - 0602100000 80 (2/0) : Издънки, невкоренени и калеми
  • - 0602200000 80 (6/0) : Дървета, храсти и дръвчета с годни за консумация плодове, присадени или неприсадени
  • - 0602300000 80 (2/0) : Рододендрони и азалии, присадени или неприсадени
  • - 0602400000 80 (2/0) : Рози, присадени или неприсадени
  • - 0602900000 80 (20/0) : Други