Други / Карбоксилни киселини, съдържащи допълнителни кислородни функционални групи и техните анхидриди, халогениди, пероксиди и пероксикиселини; техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни.

  • - - - 2918193000 80 (3/0) : Холова киселина, 3-α,12-α-дихидрокси-5-β-холанова-24-киселина (деоксихолова киселина), техните соли и естери
  • - - - 2918194000 80: 2,2-Бис(хидроксиметил)пропионова киселина
  • - - - 2918199800 80 (2/0) : Други