КОЖУХАРСКИ КОЖИ И ОБЛЕКЛА ОТ ТЯХ; ИЗКУСТВЕНИ КОЖУХАРСКИ КОЖИ.

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

  • 4301000000 80 (5/0) : Сурови кожухарски кожи (включително главите, опашките, крачетата и други части, годни за употреба в кожухарството), различни от суровите кожи от №|4101, 4102|или 4103
  • 4302000000 80 (5/0) : Дъбени или апретирани кожухарски кожи (включително главите, опашките, крачетата и други части, отпадъци и изрезки), несъединени или съединени (но не посредством други материали), различни от включените в №|4303
  • 4303000000 80 (2/0) : Облекла, допълнения към облеклото и други артикули от кожухарски кожи
  • 4304000000 80: Изкуствени кожухарски кожи и артикули от изкуствени кожухарски кожи