Електронни лампи и тръби с топъл катод, студен катод или фотокатод (например лампи и тръби, вакуумни, с пара или газ, живачни токоизправители, електроннолъчеви тръби, телевизионни предавателни тръби), различни от № 8539.

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

* В съответствие с Регламент (ЕС) № 1351/2014 на Съвета (ОВ L 365, стр. 46), износът на стоки и технологии, подходящи за използване в секторите на транспорта; Телекомуникации; Енергетика; Проучване, експлоатация и добив на нефт, газ и минерални ресурси е забранено:
(а), за физически или юридически лица, образувания или органи в Крим или Севастопол, или
Б) за използване в Крим или Севастопол.
Забраните не засягат изпълнението до 21 март 2015 г. на задължения, произтичащи от договори, сключени преди 20 декември 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че компетентният орган е бил уведомен най-малко пет работни дни предварително.
Що се отнася до употреба в Крим или Севастопол, забраните не се прилагат, когато не са налице основателни причини да смятат, че стоките и технологиите или услугите трябва да бъдат използвани в Крим или Севастопол.

 • - 8540110000 10: Електроннолъчеви тръби за телевизионни приемници, включително тръбите за видеомонитори
 • - - 8540110000 80 (2/0) : Цветни
 • - - 8540120000 80 (2/0) : Монохромни
 • - 8540200000 80 (2/0) : Телевизионни предавателни тръби; тръби, преобразуващи или усилващи образите; други фотокатодни тръби
 • - 8540400000 80 (2/0) : Тръби за визуализация на графични данни, монохромни; тръби за визуализация на графични данни, цветни, с фосфорен екран, с разстояние между растерните точки по-малко от 0,4|mm
 • - 8540600000 80 (2/0) : Други електроннолъчеви тръби
 • - 8540710000 10: Тръби за свръхчестоти (например магнетрони, клистрони, тръби с бягащи вълни, карцинотрони), с изключение на тръбите, управлявани чрез решетка
 • - - 8540710000 80 (3/0) : Магнетрони
 • - - 8540790000 80 (2/0) : Други
 • - 8540810000 10: Други лампи и тръби
 • - - 8540810000 80 (2/0) : Приемателни или усилвателни тръби
 • - - 8540890000 80 (5/0) : Други
 • - 8540910000 10: Части
 • - - 8540910000 80 (2/0) : За електроннолъчеви тръби
 • - - 8540990000 80 (2/0) : Други