Линеен алкилбензен / Алкилбензенови и алкилнафталенови смеси, различни от посочените в № 2707 или 2902.

  • - - 3817005010 80: Смес от алкилбензени (С14-26), с тегловно съдържание: -|35|% или повече, но не повече от 60|% ейкозилбензен, -|25|% или повече, но не повече от 50|% докозилбензен, -|5|% или повече, но не повече от 25|% тетракозилбензен
  • - - 3817005090 80: Други