Линеен алкилбензен / Алкилбензенови и алкилнафталенови смеси, различни от посочените в № 2707 или 2902.

  • - - 3817005010 80: Смес от алкилбензени (С14-26), с тегловно съдържание: - 35 % или повече, но не повече от 60 % ейкозилбензен, - 25 % или повече, но не повече от 50 % докозилбензен, - 5 % или повече, но не повече от 25 % тетракозилбензен
  • - - 3817005090 80: Други