ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ И АПАРАТИ, ЕЛЕКТРОМАТЕРИАЛИ И ТЕХНИТЕ ЧАСТИ; АПАРАТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ ИЛИ ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ЗВУК, АПАРАТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ ИЛИ ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ТЕЛЕВИЗИОНЕН ОБРАЗ И ЗВУК И ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЗА ТЕЗИ АПАРАТИ.

 • 8501000000 80 (17/0) : Електрически двигатели и генератори, с изключение на електрогенериращите агрегати
 • 8502000000 80 (9/0) : Електрогенериращи агрегати и електрически ротационни преобразуватели
 • 8503000000 80 (4/0) : Части, изключително или главно предназначени за машините от №|8501|или 8502
 • 8504000000 80 (13/0) : Електрически трансформатори, статични електрически преобразуватели (например токоизправители), индуктивни бобини и дросели
 • 8505000000 80 (5/0) : Електромагнити; постоянни магнити и артикули, предназначени да станат постоянни магнити след намагнитване; патронници, държатели и подобни магнитни или електромагнитни приспособления за фиксиране; електромагнитни съединители, скоростни регулатори и спирачки; електромагнитни подемни глави
 • 8506000000 80 (7/0) : Електрически батерии, съдържащи един или няколко галванични елемента
 • 8507000000 80 (8/0) : Електрически акумулатори, включително техните сепаратори, дори с квадратна или правоъгълна форма
 • 8508000000 80 (5/0) : Уреди за почистване, работещи чрез вакуум
 • 8509000000 80 (3/0) : Електромеханични уреди с вграден електрически двигател, за домакински цели, различни от уредите за почистване, работещи чрез вакуум, от №|8508
 • 8510000000 80 (4/0) : Машинки за бръснене, стригане и епилация, с вграден електрически двигател
 • 8511000000 80 (7/0) : Електрически апарати и устройства за запалване или задействане на двигатели с искрово запалване или със запалване чрез компресия (например магнети, динамомагнети, бобини за запалване, свещи за запалване или загряване, стартери); генератори (например динама, алтернатори) и включвателно-изключвателни устройства, използвани с тези двигатели
 • 8512000000 80 (5/0) : Eлектрически осветителни или сигнализационни апарати (с изключение на артикулите от №|8539), стъклочистачки и електрически устройства против замръзване и изпотяване, от видовете, използвани за велосипеди, мотоциклети или автомобили
 • 8513000000 80 (2/0) : Портативни електрически лампи, предназначени да функционират с помощта на собствен източник на енергия (например с батерии, акумулатори, магнети), различни от осветителните апарати от №|8512
 • 8514000000 80 (5/0) : Индустриални|или лабораторни електрически пещи, включително тези, функциониращи чрез индукция или чрез диелектрични загуби; други индустриални или лабораторни апарати за термична обработка на материали чрез индукция или чрез диелектрични загуби
 • 8515000000 80 (11/0) : Машини и апарати за запояване или заваряване (дори с режещо действие), електрически (включително тези с електрически загрети газове) или опериращи чрез лазер или други светлинни или фотонни лъчи, чрез ултразвук, чрез електронни лъчи, чрез магнитни импулси или чрез плазмена дъга; електрически машини и апарати за горещо изхвърляне на струи от метали или от металокерамики
 • 8516000000 80 (17/0) : Електрически водонагреватели и потопяеми водонагреватели; електрически апарати за затопляне на помещения, на почвата или за подобни приложения; електронагревателни апарати за фризьорски цели (например сешоари, апарати за къдрене, маши за къдрене) или за сушене на ръце; електрически ютии; други електронагревателни апарати за домакински цели; реотани, различни от тези в №|8545
 • 8517000000 80 (9/0) : Телефонни апарати, включително телефоните за клетъчни мрежи и за други безжични мрежи; други апарати за предаване или приемане на глас, образ или други данни, включително апаратите за комуникация в жични или безжични мрежи (такива като LAN или WAN мрежи), различни от тези от №|8443, 8525, 8527|или 8528
 • 8518000000 80 (9/0) : Микрофони и техните стойки; високоговорители, дори монтирани в кутиите им; слушалки, дори комбинирани с микрофон, и комплекти, състоящи се от микрофон и един или повече високоговорителя; аудиочестотни електрически усилватели; електрически апарати за усилване на звука
 • 8519000000 80 (6/0) : Апарати за записване на звук; апарати за възпроизвеждане на звук; апарати за записване и възпроизвеждане на звук
 • 8521000000 80 (2/0) : Апарати за записване или възпроизвеждане на образ и звук, дори с вграден приемател на образ и звук (видеотунер)
 • 8522000000 80 (2/0) : Части и принадлежности, изключително или главно предназначени за апаратите от №|8519|или 8521
 • 8523000000 80 (11/0) : Дискове, ленти, носители за запаметяване на данни чрез полупроводникови елементи, "smart карти" и други носители за записване на звук или за аналогични записвания, със или без запис, включително галваничните матрици и форми за производство на дискове, с изключение на продуктите от глава|37
 • 8525000000 80 (3/0) : Предавателни апарати за радиоразпръскване или телевизия, дори с вграден приемателен апарат или апарат за записване или възпроизвеждане на звук; телевизионни камери, цифрови фотоапарати и записващи видеокамери
 • 8526000000 80 (4/0) : Апарати за радиозасичане и радиосондиране (радари), радионавигационни апарати и апарати за радиотелеуправление
 • 8527000000 80 (11/0) : Приемателни апарати за радиоразпръскване, дори комбинирани в една кутия с апарат за записване или възпроизвеждане на звук или с часовниково устройство
 • 8528000000 80 (13/0) : Монитори и прожекционни апарати, без вграден приемателен телевизионен апарат; приемателни телевизионни апарати, дори с вграден приемателен апарат за радиоразпръскване или с апарат за записване или възпроизвеждане на звук или образ
 • 8529000000 80 (2/0) : Части, изключително или главно предназначени за апаратите от №|8525|до 8528
 • 8530000000 80 (3/0) : Електрически апарати за сигнализация (различни от апаратите за предаване на информация), за безопасност, за контрол или за управление на железопътни или подобни линии, шосейни или речни пътища, площадки или паркинги, пристанищни съоръжения или летища (различни от тези от №|8608)
 • 8531000000 80 (4/0) : Електрически апарати за звукова или визуална сигнализация (например звънци, сирени, оповестителни табла, апарати за предупреждение при кражба или пожар), различни от тези от №|8512|или 8530
 • 8532000000 80 (10/0) : Електрически кондензатори, постоянни, променливи или настройващи
 • 8533000000 80 (9/0) : Незагряващи електрически съпротивления (включително реостатите и потенциометрите)
 • 8534000000 80 (4/0) : Печатни платки
 • 8535000000 80 (7/0) : Апаратура за прекъсване, разединяване, защита, разклоняване, включване или свързване на електрически вериги (например прекъсвачи, превключватели, стопяеми предпазители, гръмоотводи, ограничители на напрежение, високочестотни електрически филтри, щепсели и други конектори, съединителни кутии), за напрежение, превишаващо 1|000|V
 • 8536000000 80 (12/0) : Апаратура за прекъсване, разединяване, защита, разклоняване, включване или свързване на електрически вериги (например прекъсвачи, превключватели, релета, стопяеми предпазители, високочестотни електрически филтри, щекери и щепсели, фасунги за лампи и други конектори, съединителни кутии), за напрежение, непревишаващо 1|000|V; конектори за оптични влакна, снопове или кабели от оптични влакна
 • 8537000000 80 (2/0) : Табла, панели, конзоли, пултове, шкафове и други подобни, оборудвани с два или повече уреда от №|8535|или 8536|за електрическо управление или разпределение, включително тези, в които са вградени инструменти или апарати от глава|90, както и апаратите за цифрово управление, различни от комутационните системи от №|8517
 • 8538000000 80 (2/0) : Части, изключително или главно предназначени за уредите от №|8535, 8536|или 8537
 • 8539000000 80 (14/0) : Електрически лампи и тръби с нажежаема жичка или газоразрядни, включително артикулите, наречени „капсуловани фарове и прожектори“, и лампите и тръбите с ултравиолетови или инфрачервени лъчи; дъгови лампи; светодиодни (LED) лампи
 • 8540000000 80 (15/0) : Електронни лампи и тръби с топъл катод, студен катод или фотокатод (например лампи и тръби, вакуумни, с пара или газ, живачни токоизправители, електроннолъчеви тръби, телевизионни предавателни тръби), различни от №|8539
 • 8541000000 80 (9/0) : Диоди, транзистори и подобни полупроводникови елементи; фоточувствителни полупроводникови елементи, включително фотоволтаични клетки, дори монтирани в модули или сглобени в панели; светодиоди (LED); монтирани пиезоелектрически кристали
 • 8542000000 80 (6/0) : Електронни интегрални схеми
 • 8543000000 80 (5/0) : Електрически машини и апарати със специфична функция, неупоменати, нито включени другаде в настоящата глава
 • 8544000000 80 (10/0) : Жици, кабели (включително коаксиалните кабели) и други изолирани електрически проводници (дори лакирани или анодно оксидирани), снабдени или не с части за свързване; кабели от оптични влакна, съставени от отделно облицовани влакна, дори съдържащи електрически проводници или снабдени с части за свързване
 • 8545000000 80 (5/0) : Графитни електроди, графитни четки, въглени за лампи или батерии и други артикули от графит или от друг въглерод, със или без метал, за електрически приложения
 • 8546000000 80 (3/0) : Изолатори за електричество от всякакви материали
 • 8547000000 80 (3/0) : Изолационни части, изцяло от изолиращи материали или съдържащи обикновени метални части за сглобяване (например фасунги с резба), вградени в масата им, за машини, апарати или електрически инсталации, различни от изолаторите от №|8546; изолационни тръби и техните части за свързване, от неблагородни метали с вътрешна изолация
 • 8548000000 80 (2/0) : Остатъци и отпадъци от електрически батерии, съставени от един или от няколко галванични елемента, и от електрически акумулатори; електрически батерии, съставени от един или няколко галванични елемента, негодни за употреба, и електрически акумулатори, негодни за употреба; електрически части за машини или апарати, неупоменати, нито включени другаде в настоящата глава