Продукти от риби, ракообразни, мекотели или други водни безгръбначни; мъртви животни от глава 3.

  • - - - 0511911000 80: Отпадъци от риби
  • - - - 0511919000 80: Други