Минерални или химични азотни торове.

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

  • - 3102100000 80 (2/0) : Карбамид, дори във воден разтвор
  • - 3102210000 10: Амониев сулфат; двойни соли и смеси от амониев сулфат и амониев нитрат
  • - - 3102210000 80: Амониев сулфат
  • - - 3102290000 80 (2/0) : Други
  • - 3102300000 80 (2/0) : Амониев нитрат, дори във воден разтвор
  • - 3102400000 80 (2/0) : Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства
  • - 3102500000 80 (2/0) : Натриев нитрат
  • - 3102600000 80 (2/0) : Двойни соли и смеси от калциев нитрат и амониев нитрат
  • - 3102800000 80: Смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор
  • - 3102900000 80 (2/0) : Други, включително смесите, непосочени в предходните подпозиции