Профили от желязо или от нелегирани стомани.

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

* В съответствие с Регламент (ЕС) № 1351/2014 на Съвета (ОВ L 365, стр. 46), износът на стоки и технологии, подходящи за използване в секторите на транспорта; Телекомуникации; Енергетика; Проучване, експлоатация и добив на нефт, газ и минерални ресурси е забранено:
(а), за физически или юридически лица, образувания или органи в Крим или Севастопол, или
Б) за използване в Крим или Севастопол.
Забраните не засягат изпълнението до 21 март 2015 г. на задължения, произтичащи от договори, сключени преди 20 декември 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че компетентният орган е бил уведомен най-малко пет работни дни предварително.
Що се отнася до употреба в Крим или Севастопол, забраните не се прилагат, когато не са налице основателни причини да смятат, че стоките и технологиите или услугите трябва да бъдат използвани в Крим или Севастопол.

 • - 7216100000 80: U-, I- или Н-профили, само горещовалцовани или горещоизтеглени, с височина, по-малка от 80|mm
 • - 7216210000 10: L- или Т-профили, само горещовалцовани или горещоизтеглени, с височина, по-малка от 80|mm
 • - - 7216210000 80: L-профили
 • - - 7216220000 80: Т-профили
 • - 7216310000 10: U-, I- или Н-профили, само горещовалцовани или горещоизтеглени, с височина 80|mm или повече
 • - - 7216310000 80 (2/0) : U-профили
 • - - 7216320000 80 (6/0) : I-профили
 • - - 7216330000 80 (2/0) : Н-профили
 • - 7216400000 80 (2/0) : L- или Т-профили, само горещовалцовани или горещоизтеглени, с височина 80|mm или повече
 • - 7216500000 80 (4/0) : Други профили, само горещовалцовани или горещоизтеглени
 • - 7216610000 10: Профили, само получени или завършени чрез студена обработка
 • - - 7216610000 80 (2/0) : Получени от плосковалцовани продукти
 • - - 7216690000 80: Други
 • - 7216910000 10: Други
 • - - 7216910000 80 (2/0) : Получени или завършени чрез студена обработка на плосковалцовани продукти
 • - - 7216990000 80 (2/0) : Други