Необработени нелегирани чугуни, съдържащи тегловно 0,5% или по-малко фосфор.

  • - - 7201101100 10: Съдържащи тегловно 0,4% или повече манган
  • - - - 7201101100 80 (2/0) : Със съдържание на силиций, непревишаващо 1%
  • - - - 7201101900 80: Със съдържание на силиций, превишаващо 1%
  • - - 7201103000 80 (2/0) : Съдържащи тегловно от 0,1%, включително до 0,4% манган
  • - - 7201109000 80: Съдържащи тегловно по-малко от 0,1% манган