Други / Готови лепила, неупоменати, нито включени другаде; всякакви продукти, употребявани за лепене, пригодени за продажба на дребно като лепила с нетно тегло, непревишаващо 1 kg.

Deutsch 16 English 14 Suomi 4 Français 8 Italiano 2 Nederlands 3 Polski 2 Slovenščina 3

Готово полиуретаново лепило за професионална…

Готово полиуретаново лепило за професионална употреба при производство на врати. Съдържа изоцианати и 4,4’-метилендифенил диизоцианат.

Представено в опаковки, превишаващи 1 kg.

Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: В ТВЪРДА ФОРМА ПРИГОТВЕН ПОЛИУРЕТАНИ АДХЕЗИВ НА БАЗАТА НА ПЛАСТМАСИ