Нефтени смоли, кумаронови смоли, инденови смоли, кумаронинденови смоли и политерпени.

  • - - 3911100010 80: За запълване на кухини, предназначени за някои видове въздухоплавателни превозни средства
  • - - 3911100081 80: Нехидрогенирана въглеводородна смола, получена чрез полимеризация на:циклоалифатни алкени C-5-C-12 с тегловен дял над 75 % и ароматни алкени с тегловен дял над 10 %, но не повече от 25 %,при което се получава въглеводородна смола с: - йодно число над 120 и - цветност по Гарднър не повече от 10 за чистия продуктили - цветност по Гарднър над 8 за 50 %-ов разтвор (тегловно съдържание) в толуол (както е определено по метод D6166 на ASTM)
  • - - 3911100090 80: Други