Други / Нуклеинови киселини и техните соли, с определен или неопределен химичен състав; други хетероциклени съединения.

Deutsch 1 English 2

  • - - - 2934996000 80: Хлорпротиксен (INN); теналидин (INN), неговите тартрати и малеати; фуразолидон (INN); 7-аминоцефалоспоранова киселина; соли и естери на (6R,7R)-3-ацетоксиметил-7-[(R)-2-формилокси-2-фенилацетамид]-8-оксо-5-тиа-1-азабицикло[4.2.0]окт-2-ен-2-карбокси киселина; 1-[2-(1,3-диоксан-2-ил)етил]-2-метилпиридинов бромид
  • - - - 2934999000 80 (50/0) : Други