Крезоли и техните соли / Феноли; фенолни алкохоли.

  • - - - 2907120010 80: O-Kрезол с чистота не по-малка от 98,5 % тегловно (CAS RN 95-48-7)
  • - - - 2907120020 80: Смес от m-крезол (CAS RN 108-39-4) и p-крезол (CAS RN 106-44-5) с чистота 99 % тегловно или повече
  • - - - 2907120030 80: p-Крезол (CAS RN 106-44-5)
  • - - - 2907120090 80: Други