Влакнести маси, получени от хартия или картон за рециклиране (отпадъци и остатъци) или от други влакнести целулозни материали.

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

  • - 4706100000 80: Маса от памучен линтер
  • - 4706200000 80: Влакнести маси, получени от хартия или картон за рециклиране (отпадъци и остатъци)
  • - 4706300000 80: Други, от бамбук
  • - 4706910000 10: Други
  • - - 4706910000 80: Механични
  • - - 4706920000 80: Химични
  • - - 4706930000 80: Получени при съчетанието на механична и химична обработка