Шлаки, пепели и остатъци (различни от получените при производството на чугун, желязо или стомана), съдържащи метали, арсен или техни съединения.

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

* В съответствие с Регламент (ЕС) № 1351/2014 на Съвета (ОВ L 365, стр. 46), износът на стоки и технологии, подходящи за използване в секторите на транспорта; Телекомуникации; Енергетика; Проучване, експлоатация и добив на нефт, газ и минерални ресурси е забранено:
(а), за физически или юридически лица, образувания или органи в Крим или Севастопол, или
Б) за използване в Крим или Севастопол.
Забраните не засягат изпълнението до 21 март 2015 г. на задължения, произтичащи от договори, сключени преди 20 декември 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че компетентният орган е бил уведомен най-малко пет работни дни предварително.
Що се отнася до употреба в Крим или Севастопол, забраните не се прилагат, когато не са налице основателни причини да смятат, че стоките и технологиите или услугите трябва да бъдат използвани в Крим или Севастопол.

 • - 2620110000 10: Съдържащи главно цинк
 • - - 2620110000 80: Щейн от галванизация (hard zinc spelter)
 • - - 2620190000 80: Други
 • - 2620210000 10: Съдържащи главно олово
 • - - 2620210000 80: Утайки от оловосъдържащ бензин и утайки от оловосъдържащи антидетонаторни препарати
 • - - 2620290000 80 (0/1) : Други
 • - 2620300000 80: Съдържащи главно мед
 • - 2620400000 80: Съдържащи главно алуминий
 • - 2620600000 80: Съдържащи арсен, живак, талий или техни смеси от видовете, използвани за извличане на арсен или на тези метали или за производството на техни химически съединения
 • - 2620910000 10: Други
 • - - 2620910000 80: Съдържащи антимон, берилий, кадмий, хром или техни смеси
 • - - 2620990000 80 (5/0) : Други