Други, пресни или охладени / Карантии, годни за консумация, от животни от рода на едрия рогат добитък, свинете, овцете, козите, конете, магаретата, мулетата или катърите, пресни, охладени или замразени.

Español 1

  • - - 0206801000 80: Предназначени за производство на фармацевтични препарати
  • - - 0206809100 10: Други
  • - - - 0206809100 80: От рода на конете, магаретата, мулетата или катърите
  • - - - 0206809900 80: От рода на овцете или козите