Сложни пластификатори за каучук или пластмаси.

  • - - 3812201000 80: Реакционни смеси, съдържащи бензил 3-изобутирилокси-1-изопропил-2,2-диметилпропил фталат и бензил 3-изобутирилокси-2,2,4-триметилпентил фталат
  • - - 3812209000 80 (2/0) : Други