Силикони в първични форми / ПЛАСТМАСИ И ПЛАСТМАСОВИ ИЗДЕЛИЯ.

Čeština 4 Deutsch 7 Français 1 Italiano 1 Polski 4

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

 • - 3910000015 80: Диметил, метил(пропил(полипропилен оксид))силоксан (CAS RN 68957-00-6), с крайна триметилсилокси-група
 • - 3910000020 80: Блок съполимер на поли(метил-3,3,3-трифлуоропропилсилоксан) и поли[метил(винил)силоксан]
 • - 3910000025 80: Препарати, съдържащи тегловно: - 10 % или повече, 2-хидрокси-3-[3-[1,3,3,3-тетраметил-1-[(триметилсилил)окси] дисилоксанил] пропокси] пропил-2-метил-2-пропеноат (CAS RN 69861-02-5) и - 10 % или повече, α-Бутилдиметилсилил- ω -3-[(2-метил-1-оксо-2-пропен-1-ил)окси] пропил-прекъснат силициев полимер (CAS RN 146632-07-7)
 • - 3910000035 80: Препарати, съдържащи тегловно: - 30 % или повече, α -Бутилдиметилсилил- ω-(3-метакрилокси-2-хидроксипропилокси)пропилдиметилсилил-полидиметилсилоксан (CAS RN 662148-59-6) и - 10 % или повече,  N,N-Диметилакриламид (CAS RN 2680-03-7)
 • - 3910000040 80: Силикони от видовете, използвани при производството на трайни хирургически импланти
 • - 3910000045 80: Диметил силоксан, полимер с крайна хидроксилна група, с вискозитет 38-45 mPa·s(CAS RN 70131-67-8)
 • - 3910000050 80: Силиконово лепило в разтворител, чувствително на натиск, съдържащо съполимерна (диметилсилоксанова/дифенилсилоксанова) смола
 • - 3910000055 80: Препарат съдържащ тегловно: - 55 % или повече, но не повече от 65 % полидиметилсилоксан с крайна винилна група (CAS RN 68083-19-2), - 30 % или повече, но не повече от 40 % диметилвинилиран и триметилиран силициев диоксид (CAS RN 68988-89-6) и - 1 % или повече, но не повече от 5 % силициева киселина, натриева сол, продукти от реакция на препарата с триметилхлоросилан и изопропилов алкохол (CAS RN 68988-56-7)
 • - 3910000060 80: Полидиметилсилоксан, дори заместен с полиетиленгликол и трифлуоропропил, с метакрилатни крайни групи
 • - 3910000070 80: Пасивиращо силиконово покритие в първична форма, за предпазване на ръбовете и за предотвратяване на къси съединения в полупроводникови прибори
 • - 3910000080 80: Поли(диметилсилоксан), с крайна група монометакрилоксипропил
 • - 3910000090 80: Други