Други / Полиацетали, други полиетери и епоксидни смоли в първични форми; поликарбонати, алкидни смоли, алилни полиестери и други полиестери в първични форми.

Deutsch 9

  • - - - - 3907998010 80: Поли(окси-1,4-фениленкарбонил) (CAS RN 26099-71-8), под формата на прах
  • - - - - 3907998025 80: Съполимер, съдържащ тегловно 72 % или повече терефталова киселина и/или нейни изомери и циклохександиметанол
  • - - - - 3907998030 80: Поли(хидроксиалканоат), състоящ се главно от поли(3-хидроксибутират)
  • - - - - 3907998040 80: Поликарбонат на фосген, бисфенол А, резорцинол, изофталоил хлорид, терефталоил хлорид и полисилоксан, с крайни групи на p-кумилфенол и средно тегловно молекулно тегло (Mw) 24 100 или повече, но не повече от 25 900
  • - - - - 3907998070 80: Съполимер на поли(етилен терефталат) и циклохексан диметанол, съдържащ тегловно повече от 10 % циклохексан диметанол
  • - - - - 3907998080 80: Съполимер, състоящ се тегловно от 72 % или повече терефталова киселина и/или нейни производни и циклохександиметанол, допълван с линейни и/или циклични диоли
  • - - - - 3907998090 80: Други