Други / Полиацетали, други полиетери и епоксидни смоли в първични форми; поликарбонати, алкидни смоли, алилни полиестери и други полиестери в първични форми.

Deutsch 2 Español 2 Polski 1 Slovenčina 2

  • - - - 3907690010 80: Съполимер на терефталова киселина и изофталова киселина с етиленгликол, бутан-1,4-диол и хексан-1,6-диол
  • - - - 3907690040 80: Поли(етилентерефталат) на пелети или гранули: - с относителна плътност 1,23 или повече, но не повече от 1,27 при 23°C, и - съдържащ тегловно не повече от 10 % други модификатори или добавки
  • - - - 3907690060 80: Съполимер, свързан с кислород (определен по методите ASTM D 1434 и 3985), получен от бензендикарбоксилни киселини, етиленгликол и полибутадиен, заместен с хидроксилни групи
  • - - - 3907690090 80: Други