Съполимери / Полимери на винилацетата или на други винилови естери в първични форми; други винилови полимери в първични форми.

  • - - - 3905910010 80: За запълване на кухини, предназначени за някои видове въздухоплавателни превозни средства
  • - - - 3905910040 80: Водоразтворим съполимер на етилена и виниловия алкохол (CAS RN 26221-27-2), съдържащ тегловно не повече от 38 % мономерното звено етилен
  • - - - 3905910090 80: Други