Други / Лепила на базата на полимери от № 3901 до 3913 или на каучук.

Čeština 3 Deutsch 4 English 3 Nederlands 3 Polski 1

  • - - - - 3506919010 80: Лепило на базата на водна дисперсия на смес от димеризиран колофон и съполимер на етилена и винилацета (EVA)
  • - - - - 3506919030 80: Двукомпонентен микрокапсулиран епокси-адхезив, диспергиран в разтворител
  • - - - - 3506919040 80: Акрилен, залепващ се при натиск материал, с дебелина по-голяма или равна на 0,076 mm, но не по-голяма от 0,127 mm, навит на ролки със ширина по-голяма или равна на 45,7 cm, но не повече от 132 cm, доставян на отделяща се подложка с първоначална стойност на силата на отделяне не по-малка от 15N/25 mm (измерена по ASTM D3330)
  • - - - - 3506919050 80: Препарат с тегловно съдържание: - 15% или повече, но не повече от 60% съполимери на стирена и бутадиена или на стирена и изопрена, и - 10% или повече,но не повече от 30% полимери на пинена или съполимери на пентадиена Разтворен в: - Етилметилкетон (CAS RN 78-93-3) - Хептан (CAS RN 142-82-5), и - Толуен (CAS RN 108-88-3) или солвент-нафта, лека алифатна (CAS RN 64742-89-8)
  • - - - - 3506919060 80: Материал за временно залепване на компоненти свързани чрез технологията "wafer-bonding" под формата на суспензия от твърд полимер в D-лимонен (CAS RN 5989-27-5) с тегловно съдържание на полимер 65 % или повече, но не повече от 75 %
  • - - - - 3506919070 80: Материал за временно разделяне на компоненти свързани чрез технологията "wafer-bonding" под формата на суспензия от твърд полимер в циклопентанон (CAS RN 120-92-3) със съдържание на полимер не повече от 10 тегловни %
  • - - - - 3506919091 10 (0/1) : Други
  • - - - - - 3506919091 80: Technical aerosols that contain hydrofluorocarbons (HFCs) with global warming potential (GWP) of 150 or more
  • - - - - - 3506919099 80: Other