Предназначени за промишлени цели, различни от тези за производство на хранителни продукти или фуражи.

  • - - - 3501105010 80: С тегловно съдържание на вода 50 % или повече
  • - - - 3501105090 80: Други