Други / Органични тиосъединения.

Čeština 4 Deutsch 18 Ελληνικά 1 English 44 Français 3 Italiano 2 Nederlands 4 Português 1 Slovenščina 1

 • - - - 2930909810 80: 2,3-Бис((2-меркаптоетил)тио)-1-пропанетиол (CAS RN 131538-00-6)
 • - - - 2930909813 80: Меркаптаминов хидрохлорид (CAS RN 156-57-0)
 • - - - 2930909814 80: 4-(Метилтио)бензалдехид (CAS RN 3446-89-7)
 • - - - 2930909815 80: Етопрофос (ISO) (CAS RN 13194-48-4)
 • - - - 2930909816 80: 3-(Диметоксиметилсилил)-1-пропантиол (CAS RN 31001-77-1)
 • - - - 2930909817 80: 2-(3-Аминофенилсулфонил)етилхидрогенсулфат (CAS RN 2494-88-4)
 • - - - 2930909819 80: N-(2-Метилсулфинил-1,1-диметил-етил)-N'-{2-метил-4-[1,2,2,2-тетрафлуоро-1-(трифлуорометил)етил]фенил}фталамид (CAS RN 371771-07-2)
 • - - - 2930909821 80: [2,2'-Тио-бис(4-третичен-октилфенолато)]-n-бутиламин никел (CAS RN 14516-71-3)
 • - - - 2930909822 80: Темботрион (ISO) (CAS RN 335104-84-2) с чистота 94,5 тегловни % или повече
 • - - - 2930909823 80: Диметил[(метилсулфанил)метилилиден]бискарбамат (CAS RN 34840-23-8)
 • - - - 2930909825 80: Тиофанат-метил (ISO) (CAS RN 23564-05-8)
 • - - - 2930909826 80: Фолпет (ISO)(CAS RN 133-07-3) с чистота 97,5 тегловни % или повече
 • - - - 2930909827 80: 2-[(4-Aмино-3-метоксифенил)сулфонил]етил хидроген сулфат (CAS RN 26672-22-0)
 • - - - 2930909828 80: Флубендиамид (ISO) (CAS RN 272451-65-7)
 • - - - 2930909830 80: 4-(4-Изопропоксифенилсулфонил)фенол (CAS RN 95235-30-6)
 • - - - 2930909833 80: 2-Амино-5-{[2-(сулфоокси)етил]сулфонил}бензенсулфонова киселина (CAS RN 42986-22-1)
 • - - - 2930909835 80: Глутатион (CAS RN 70-18-8)
 • - - - 2930909837 80: Етантиоамид (CAS RN 62-55-5)
 • - - - 2930909840 80: 3,3΄-Тиоди(пропионова киселина) (CAS RN 111-17-1)
 • - - - 2930909843 80: Триметилсулфоксониев йодид (CAS RN 1774-47-6)
 • - - - 2930909845 80: 2-[(p-Аминофенил)сулфонил]етил хидрогенсулфат (CAS RN 2494-89-5)
 • - - - 2930909853 80: Бис(4-хлорофенил)сулфон (CAS RN 80-07-9)
 • - - - 2930909855 80: Тиокарбамид (CAS RN 62-56-6)
 • - - - 2930909857 80: Метил(метилтио)ацетат (CAS RN 16630-66-3)
 • - - - 2930909860 80: Метил фенил сулфид (CAS RN 100-68-5)
 • - - - 2930909864 80: 3-Хлор-2-метилфенил метил сулфид (CAS RN 82961-52-2)
 • - - - 2930909865 80: Пентаеритритол тетракис(3-меркаптопропионат) (CAS RN 7575-23-7)
 • - - - 2930909867 80: 3-бромометил-2-хлоро-4-(метилсулфонил)-бензоена киселина (CAS RN 120100-05-2)
 • - - - 2930909868 80: Клетодим (ISO) (CAS RN 99129-21-2)
 • - - - 2930909877 80: 4-[4-(2-Пропенилокси)фенилсулфонил]фенол (CAS RN 97042-18-7)
 • - - - 2930909878 80: 4-Mеркаптометил-3,6-дитиа-1,8-октандитиол (CAS RN 131538-00-6)
 • - - - 2930909879 80: Бис(3-триетоксисилилпропил) тетрасулфид (CAS RN 40372-72-3)
 • - - - 2930909880 80: Каптан (ISO) (CAS RN 133-06-2)
 • - - - 2930909881 80: Динатриев хексаметилен-1,6-бистиосулфат дихидрат (CAS RN 5719-73-3)
 • - - - 2930909885 80: 2-Метил-1-(метилтио)-2-пропанамин (CAS RN 36567-04-1)
 • - - - 2930909887 80: 3-Сулфинобензоена киселина (CAS RN 15451-00-0)
 • - - - 2930909889 10: Дитиокарбонати (ксантати)
 • - - - - 2930909889 80: Натриева или калиева сол на O-етил-, O-изопропил-, O-бутил-, O-изобутил- или O-пентил-дитиокарбонати
 • - - - - 2930909891 80: Други
 • - - - 2930909893 80: 1-Хидразино-3-(метилтио)пропан-2-ол (CAS RN 14359-97-8)
 • - - - 2930909895 80: N-(циклохексилтио)фталимид (CAS RN 17796-82-6)
 • - - - 2930909897 80: Дифенилсулфон (CAS RN 127-63-9)
 • - - - 2930909899 80 (0/3) : Други

Субстанцията – Bicalutamide (бикалутамид)…

Субстанцията – Bicalutamide (бикалутамид) с CAS № 90357-06-5 е самостоятелно представено органично тиосъединение (бял кристален прах) с определен химичен състав.

Не е представена в по-специални форми или опаковки за продажба на дребно. Предназначена е за използване във фармацията.

Химична формула: C18H14F4N2O4S.

Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: КАТО ПРАХ БЯЛ ХИМИЧЕСКИ ЧИСТ ЗА ФАРМАЦЕВТИЧНИ ПРОДУКТИ