Други / Апаратура за прекъсване, разединяване, защита, разклоняване, включване или свързване на електрически вериги (например прекъсвачи, превключватели, релета, стопяеми предпазители, високочестотни електрически филтри, щекери и щепсели, фасунги за лампи и други конектори, съединителни кутии), за напрежение, непревишаващо 1 000 V; конектори за оптични влакна, снопове или кабели от оптични влакна.

  • - - - 8536490010 80: Предназначени за някои видове въздухоплавателни превозни средства
  • - - - 8536490030 10: Други
  • - - - - 8536490030 80: Релета с: -|Номинално напрежение 12|V DC, -|Допустимо напрежение, не повече от 16|V DC -|Съпротивление на бобината при 20|°C 26,7|Ohm (±|10|%) -|Напрежение на сработване при 60|°C не по-голямо от 8,5|V, -|Напрежение на отпускане при 20|°C 1|V или по-голямо, -|Номинална работна мощност при 20|°C 5,4|W -|Напрежение на превключване не повече от 400|V DC, -|Номинален ток не повече от 120|A, За използване в производството на батерии за електромобили
  • - - - - 8536490040 80: Фотоелектрическо реле (наричано също "фотоволтаично реле"), състоящо се от два GaAIAs светодиода, две галванично разделени схеми на приемник, с фотоволтаични генератори, и четири мощни полеви транзистора със структура "метал-окис-полупроводник" (MOSFET) като изходни комутатори, в корпус с изводи, за напрежение над 60|V
  • - - - - 8536490091 80: Терморелета в херметически затворен стъклен патрон с дължина (с изключение на проводниците) непревишаваща 35|mm, с максимална стойност на загубите 10$-$6|cm$3|He/sec при 1|бар в температурния обхват 0|ºC|до 160|°C, предназначени за вграждане в компресори за хладилно оборудване
  • - - - - 8536490099 80: Други