Други / Апаратура за прекъсване, разединяване, защита, разклоняване, включване или свързване на електрически вериги (например прекъсвачи, превключватели, релета, стопяеми предпазители, високочестотни електрически филтри, щекери и щепсели, фасунги за лампи и други конектори, съединителни кутии), за напрежение, непревишаващо 1 000 V; конектори за оптични влакна, снопове или кабели от оптични влакна.

Čeština 1 Deutsch 5 Français 4

  • - - - 8536490010 80: Предназначени за някои видове въздухоплавателни превозни средства
  • - - - 8536490030 10: Други
  • - - - - 8536490030 80: Релета с: - Номинално напрежение 12 V DC, - Допустимо напрежение, не повече от 16 V DC - Съпротивление на бобината при 20 °C 26,7 Ohm (± 10 %) - Напрежение на сработване при 60 °C не по-голямо от 8,5 V, - Напрежение на отпускане при 20 °C 1 V или по-голямо, - Номинална работна мощност при 20 °C 5,4 W - Напрежение на превключване не повече от 400 V DC, - Номинален ток не повече от 120 A, За използване в производството на батерии за електромобили
  • - - - - 8536490040 80: Фотоелектрическо реле (наричано също "фотоволтаично реле"), състоящо се от два GaAIAs светодиода, две галванично разделени схеми на приемник, с фотоволтаични генератори, и четири мощни полеви транзистора със структура "метал-окис-полупроводник" (MOSFET) като изходни комутатори, в корпус с изводи, за напрежение над 60 V
  • - - - - 8536490091 80: Терморелета в херметически затворен стъклен патрон с дължина (с изключение на проводниците) непревишаваща 35 mm, с максимална стойност на загубите 10$-$6 cm$3 He/sec при 1 бар в температурния обхват 0 ºC до 160 °C, предназначени за вграждане в компресори за хладилно оборудване
  • - - - - 8536490099 80: Други