Други / Прежди от изкуствени нишки (различни от шевните конци), непригодени за продажба на дребно, включително изкуствените монофиламенти с линейна плътност, по-малка от 67 dtex.

  • - - - 5403390010 80: Биоразградим (стандарт EN 14995) монофиламент с линейна плътност непревишаваща 33 dtex, с тегловно съдържание най-малко 98 % полиактид (PLA), предназначена за употреба при производството на тъкани за филтруване за хранителната промишленост
  • - - - 5403390090 80: Други